Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn bản CCHC

UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
UBND phường Ninh Hải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

     Ngày 01/02/2018 UBND phường Ninh Hải ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 với những mục tiêu trọng tâm như sau:

    Trên cơ sở Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính thị xã năm 2018; trong năm 2018 cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ vào doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

2. Tiếp tục kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính.

3. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính ở cả ba cấp hành chính và các lĩnh vực ngành dọc, trong đó:

a) Đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 40% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 15% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4.

Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thuộc thị xã, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường có liên quan.

b) Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, nhà ở, lao động, thương binh và xã hội giảm xuống dưới 4%.

4. Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức phường.

   Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và thực tiễn.

   Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

5. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.

   Thực hiện quản lý cán bộ, công chức trên Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

6. 100% văn bản hành chính trong danh mục do UBND tỉnh quy định được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông ba cấp, không gửi kèm văn bản giấy, trong đó:

- Tích hợp chứng thư số chuyên dùng vào các ứng dụng dùng chung của tỉnh;

- 100% cá nhân cán bộ, công chức phải sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin công việc;

- UBND phường triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tự động.

6. Tích hợp, gắn kết đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và tin học hóa quy trình, cơ chế phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

7. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan UBND phường đạt tối thiểu 78%.

8. Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX).

    Trọng tâm cải cách hành chính năm 2018 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước .

   Ngoài ra Kế hoạch CCHC năm 2018 đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm, tiến độ và phân công trách nhiệm thực hiện đảm bảo các nội dung CCHC năm 2018 hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra./.

                                                                                                                      Hồng Minh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/21/2019 8:15:44 AM

 
 
 
 
Thiết kế website       
 
 
^ Về đầu trang