Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Hiệu quả đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành CCHC năm 2018 của UBND phường Ninh Hải.

Hiệu quả đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành CCHC năm 2018 của UBND phường Ninh Hải.
Hiệu quả đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành CCHC năm 2018 của UBND phường Ninh Hải.

        Qua một năm triển khai, năm 2018 phường Ninh Hải xếp hạng Tốt công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa, với chỉ số cải cách hành chính là 87,5%, để đạt kết quả nói trên trong năm địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính .

          Ngay từ đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính được UBND phường Ninh Hải chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên các lĩnh vực theo quy định và hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, trong sạch, minh bạch, hiện đại, nói không với tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà. UBND phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xem đây là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử và đóng vai trò tiên phong trong cải cách hành chính.

          Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, ngay từ đầu năm UBND phường tham mưu Đảng ủy phường Ninh Hải ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

      UBND phường đã tăng cường và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; hàng tháng đều tổ chức họp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để tập trung giải quyết từng lĩnh vực cụ thể của công tác cải cách hành chính, đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót của cán bộ, công chức một cách kịp thời. Thường xuyên kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, công chức. Đồng thời UBND phường đã đầu tư nâng cấp các trang thiết bị tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân ngày càng cao.

      Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai nội dung nhiệm vụ, nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện Thư xin lỗi đối với các hồ sơ trả kết quả trễ hạn; tăng cường sử dụng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giảm đến mức tối đa việc công dân đi lại nhiều lần. Đồng thời xây dựng các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đặc biệt năm 2018 UBND phường Ninh Hải xây dựng chương trình hành động để nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC tại địa phương; công tác truyền thông về cải cách hành chính được chú trọng, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương. UBND phường tăng cường kiểm tra nội bộ định kỳ, đột xuất và xử lý nghiêm sau kiểm tra. Đồng thời UBND phường tiếp thu các ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đoàn thể giám sát việc triển khai công tác cải cách hành chính ở địa phương.

      Trong quản lý, điều hành công việc, nhiệm vụ của các thành viên UBND phường được phân công cụ thể theo lĩnh vực nên trong công tác chỉ đạo, điều hành đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Mặt khác, tập thể lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức phường  luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận trong giải quyết, xử lý công việc chung của cơ quan. Lãnh đạo UBND phường đã làm việc dân chủ, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao (dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm). Tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, cá nhân đóng góp trong phương thức điều hành công việc và các mặt công tác khác thông qua các cuộc họp hàng tháng, họp đột xuất để từ đó có phương pháp, cách thức điều chỉnh việc quản lý, điều hành phù hợp với thực tế công việc ở địa phương. Chỉ đạo các công chức chuyên môn luôn chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo UBND phường, cũng như phối hợp nhịp nhàng giữa các công chức chuyên môn trong cơ quan một cách hiệu quả. Vì vậy, hầu hết các công việc đều xử lý không chậm trễ theo quy định.

    Tăng cường công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trong cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân nhũng nhiễu, gây chậm trễ trong giải quyết công việc cho các cá nhân, đơn vị; khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành công tác CCHC đã phát hiện qua kiểm tra và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

     Tăng cường cải cách TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, hộ tịch ...; tăng cường công khai, minh bạch, tổ chức tốt việc giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Có biện pháp tuyên truyền, khuyến khích, tận tình hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện TTHC để tăng số hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

     Với những giải pháp triển khai đồng bộ trong năm 2018 nói trên, công tác CCHC của địa phương đã chuyển biến theo hướng tích cực, so với năm 2017 công tác CCHC xếp hạng trung bình thì năm 2018 xếp hạng tốt. Đây là kết quả đã phản ánh được sự nổ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, công chức UBND phường trong công tác CCHC.

    Tuy nhiên công tác CCHC của địa phương vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, của lãnh đạo UBND phường trong năm 2019 và những năm tiếp theo, để công tác CCHC thật sự chuyển biến theo chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức và nhân dân./.

 

                                                                                                                                                                                     Hồng Minh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
yltqm
10/8/2020 9:24:08 PM

2zWicc http://pills2sale.com/ cheap viagra

dqrYls
10/18/2020 11:08:18 PM

aqQFPL http://pills2sale.com/ levitra nizagara

lnZ3Ze
11/14/2020 8:18:29 AM

vY2omz http://pills2sale.com/ viagra online

kttHx
12/4/2020 6:16:17 AM

3R1iI5 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

E4MNG
12/13/2020 5:40:40 AM

2MzIEc http://xnxx.in.net/ xnxx videos

tZwBm
12/13/2020 12:00:06 PM

Fppf67 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

r4VkN
12/15/2020 1:00:01 PM

FnSxv7 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

963S3
1/9/2021 5:50:24 PM

q89aVJ https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

HnWuh
1/9/2021 10:07:19 PM

7BNAPf http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

PIUrL
6/29/2021 4:39:51 PM

N5A0lj https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

hXLOzB
7/23/2021 5:07:05 AM

write my essays writemypaper.online

yiw4L
8/3/2021 9:20:33 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

n1m2QH
8/3/2021 9:29:07 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

Khảo sát CCHC: CB, CC,  VCBầu cử HĐND các cấpDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/30/2022 7:52:20 AM

^ Về đầu trang