Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Dịch vụ công quốc giaCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chuyên mục CCHC

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1844/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH

     VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ

                        BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

                                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 956/TTr-STTTT ngày 04/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

- Tổ chức niêm yết công khai Danh mục này tại Bộ phận một cửa, trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung, phương thức thực hiện tiếp nhận, trả kết

quả giải quyết thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

qua dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ

bưu chính công ích được thực hiện theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty bưu điện

Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. HĐND tỉnh, Ban PC HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Lưu: VT, LH, ĐL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên thủ tục hành chính

Loại hình dịch vụ

Quyết định công bố TTHC

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ BCCI

Trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI

A

CẤP TỈNH (130)

I

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG (5)

I.1

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

 

 

 

1

Giãn tiến độ đầu tư

X

X

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 21/3/2018

I.2

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 

 

 

1

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

X

X

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

I.3

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

X

X

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

2

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

X

X

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08/6/2018

I.4

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

 

 

1

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

X

X

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 21/3/2018

II

SỞ CÔNG THƯƠNG (1)

II.1

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

 

 

1

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

X

Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

III

SỞ DU LỊCH (2)

III.1

Lĩnh vực Lữ hành

 

 

 

1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

X

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

2

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

X

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

IV

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (4)

IV.1

Lĩnh vực An toàn Bức xạ hạt nhân

 

 

 

1

Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

X

X

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

2

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

 

X

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

 

X

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

IV.2

Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ

 

 

 

1

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

X

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

V

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (31)

V.1

Lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

2

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân)
(không đăng ký thực hiện với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

3

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân)
(không đăng ký thực hiện với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

4

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

5

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân)
(không đăng ký thực hiện với loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

6

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

7

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

8

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

9

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

10

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

11

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

12

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

13

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

14

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

X

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

15

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

16

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

17

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

18

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

19

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

20